ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Khi bạn truy cập và sử dụng website này, bạn phải chấp nhận các điều khoản sau. Chúng tôi (HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược) có thể báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web này.
Giới hạn sử dụng: 
Tất cả nội dung, tài nguyên trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật lệ áp dụng với từng quốc gia trên thế giới. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng (tất cả và không hạn chế các hình thức sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ các phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản ) bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý của HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược. Tất cả các phần mềm sẵn có ở trên website (“Software”) thuộc bản quyền của người sở hữu phần mềm và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật lệ áp dụng cho từng quốc gia trên toàn thế giới cũng như các điều khoản hiệp ước liên quan. Việc sử dụng phần mềm này phải tuân theo các giới hạn và điều khoản trong thỏa ước bản quyền sử dụng giữa người sở hữu phần mềm và người dùng.
Thương hiệu “HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược” và tên các sản phẩm, tên các dịch vụ hoặc logo thương hiệu HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên website là các tên thương mại hoặc tên thương mại đã được đăng ký của HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược, hoặc bất kỳ các chi nhánh nào khác. Các tên sản phẩm khác hoặc tên các công ty khác sử dụng trong website thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.
Đề xuất và cung cấp:
Bạn không nên gửi bất kỳ thông tin nào chứa đựng ý tưởng của bạn, bản vẽ kĩ thuật, phát minh, sáng kiến phát triển, gợi ý hoặc các công việc khác liên quan đến  (“ý tưởng”) thông qua website này.
Nếu bạn gửi ý tưởng đến chúng tôi, và những ý tưởng đấy được vận dụng nếu bạn đồng ý với những điều khoản sau đây
HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược không có nghĩa vụ phải xử lý ý tưởng như là môt thông tin bí mật
HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược không có quyền nghiên cứu, đánh giá hoặc áp dụng ý tưởng
Nếu HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược thông qua và áp dụng ý tưởng giống hoặc tương tự một phần hoặc toàn bộ ý tưởng đấy, HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược sẽ có đặc quyền đối với bất kỳ quyến sở hữu trí tuệ nào liên quan đến  ý tưởng đấy, và bạn phải chấp nhận thực hiện các bước cần thiết hoặc các yêu cầu của HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược hoặc trao quyền sở hữu trí tuệ cho HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược. HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bồi thường liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
Từ chối bảo đảm:
HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược và các công ty thành viên không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại trong quá trình bạn truy cập đến trang web, hoặc không thể truy cập đến trang web. HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của trang web hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược hoặc các công ty thành viên không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình thay đổi, sửa chữa nội dung hoặc do không thể sử dụng trang web này.
Tính sẵn có của các sản phầm và dịch vụ:
Các sản phẩm và dịch vụ trên trang web này có thể không sẵn có để mua ở khu vực hoặc địa phương của bạn. Bạn nên liên hệ với HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược hoặc các văn phòng đại điện được HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược ủy quyền tại địa phương để biết các sản phẩm và dịch vụ cụ thể có sẵn ở khu vực bạn sinh sống hay không.
Các liên kết siêu văn bản trên trang web này:
Trang web này có thể chứa các liên kết do người dùng gửi lên và hoàn toàn có thể gây ra rủi ro, nguy hiểm cho bạn . Các trang liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược và HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết này.
Các tài liệu và phần mềm sẵn có trên trang web của HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược:
HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược cung cấp cho bạn các tài liệu liên quan đến hướng dẫn sử dụng sản phẩm và các tài liệu cung cấp các thông số kỹ thuật kịp thời trên trang web HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược. Bạn có thể sử dụng tài liệu này cho mục đích phi thương mại hoặc mục đích cá nhân hay mục đích sử dụng sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tài liệu này. Tài liệu này được ban hành trên trang HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược có thể mắc các lỗi do in ấn. Với các thông tin thay đổi định kỳ được thêm vào, HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược chỉ duy trì các phiên bản cập nhật mới nhất của các tài liệu này trên trang web của HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược. Nếu HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có những khác biệt so với các thông số kĩ thuật, điều này có thể là do các tài liệu riêng cho từng sản phẩm và dịch vụ có sự khác biệt đôi chút. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu xác định nội dung thông tin mà bạn đang sử dụng có đúng hay không.
Tài nguyên truyền dẫn:
HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ trang web sẽ được bạn nhận hoặc được HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược nhận nếu bạn gửi hoặc HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược gửi. HTX Sản Xuất Dược Liệu Y Dược không đảm bảo về an toàn bí mật thông tin của e-mails trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.